ම‍ගේ හිත ඔබ දන්නවනම්

361330-alone

සමා අයැදුමට
සුදුසු නැත මම
පහදා දීමටද නොහැකිය
දිනයක ඔබ දැන ගනු ඇත
කෙදිනක හො ඔබ දැන නොගනු ඇත

කුමක් කලත්
කෙසේ පැවසුවත්
වටහා නොගත් ඔබ
පවරයි දොස් වෛවාරණ

ඔබ මා කව්රුන්දැයි
දන්නවනම්
ඔබ මගේ හිත
දන්නවනම්

දේදුනු ධනංජය

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s